O Nas

Powrót do strony głównej

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:

 1. Tworzenie warunków umożliwiających aktywny wypoczynek (dzieci, młodzieży, seniorów) ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania czasu wolnego.
 2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz aktywnych form wypoczynku.
 3. Organizacja imprez krajoznawczych i wypoczynkowo – rekreacyjnych.
 4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej mająca na celu wyrównywanie szans tych rodzin i osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu marginalizacji życia społecznego dzieci i młodzieży.
 6. Otaczanie profesjonalną opieką rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych bezrobociem i ubóstwem.
 7. Udostępnianie i upowszechnianie dóbr kulturalnych, które nie są osiągalne w obrębie rodziny i mieszkania.
 8. Ochrona i promocja zdrowia.
 9. Promocja wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów w wydaniu profesjonalnym tak jak i amatorskim oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, literackiej, plastycznej, itp.
 10. Prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 12. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

WYCIECZKI

Wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie PIAST dla seniorów, w tym zagraniczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są one dostępne finansowo dla wszystkich zainteresowanych. Stowarzyszenie jest zaangażowane w promocję zdrowego trybu życia wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Nowego Sącza poprzez organizowanie następujących imprez cyklicznych:

 1. Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci z osiedli - bierze w nich udział średnio 180 dzieci rocznie
 2. Festyn Rowerowy na Miasteczku Rowerowym - bierze w nich udział około 800 osób rocznie.
 3. Turniej Tenisa Stołowego - bierze w nich udział średnio 50 dzieci rocznie.
 4. Wycieczki dla seniorów, w tym zagraniczne - bierze w nich udział średnio 100 osób rocznie.
 5. Zajęcia plenerowe „Grzybobranie w Feleczynie" - bierze w nich udział średnio 100 osób rocznie.
Do góry